O 17 á rúa por pensións xustas e dignas, polo futuro cos e coas pensionistas

O ppensionsoderoso e, para algúns, inesperado movemento de pensionistas é unha expresión do malestar de fondo existente polos recortes no gasto e inversión social dende 2010 e a súa prolongación tras o inicio da “cacarexada” recuperación económica. O aumento do PIB lonxe de supoñer unha redistribución xusta da riqueza, supón a continuación dun reparto desigual. O movemento de pensionistas pon en evidencia a decepción de amplos sectores da sociedade coas promesas incumpridas do PP e o desgaste acelerado do seu discurso autocompracente e enganoso. A recuperación chegou aos beneficios, pero non a salarios e pensións.

Unha dimensión importante que puxo de releve o movemento de pensionistas é a fenda das pensións entre homes e mulleres, dado que estas, malia á súa contribución aos coidados e á produción ou non cotizaron por non ter un posto de traballo asalariado, ou tiveron remuneracións máis baixas que os homes polo mesmo traballo ou moitas contribuíron á economía familiar no campo sen obter nin a consideración de xornaleiras nin ter gobernado as súas explotacións. De aí que en breve imos ver como, tras o recente éxito do impresionante 8 M, vaise establecer unha nova alianza entre o movemento feminista e as xubiladas. E tamén evidenciouse que a cuestión das pensións non é só un asunto das e dos actuais pensionistas senón tamén de quen hoxe traballan ou buscan traballo. Dito doutra forma, coa súa loita polos seus dereitos defenden os dereitos do conxunto.

As protestas dos pensionistas supoñen a volta, tras anos de profunda desmobilización sindical -salvo exemplares loitas de empresas illadas e en gran parte ao marxe das direccións maioritarias- das mellores tradicións do movemento obreiro no Estado español a través da xeración que conquistou coas súas loitas durante décadas as liberdades políticas, os dereitos sociais e sindicais e os logros do que se coñeceu como estado do benestar cuxos alicerces básicos foron ensinanza e sanidade pública, salarios e pensións dignas e protección da dependencia.

A importancia política do movemento de pensionistas radica na súa impugnación global, na súa emenda á totalidade, da lóxica do austeritarismo, pero tamén do incremento dos gastos militares, do rescate á banca e as autoestradas e ás políticas laborais neoliberais. O movemento de pensionistas denunciou as pos verdades (mentiras na lingua vulgar) do goberno do PP, de Ciudadanos e dos economistas do Ibex 35 e da OCDE: a porcentaxe do gasto público en pensións sobre o PIB no Estado español é inferior á de Francia, Alemaña e Italia; que as taxas de substitución (cociente pensión /salario) calcúlanse sobre salarios moi baixos; que hai pensións por debaixo do salario mínimo profesional e que segundo os plans do PP van a seguir descendendo; e que é falso que as pensións non poden crecer co IPC para evitar o empobrecemento. O que aterra ao PP, o que temen o resto dos partidos é o impacto electoral que puidera ter este sector da poboación no próximo ciclo electoral, de aí os nervios, os anuncios demagóxicos, etc. De aí tamén as declaracións que intentan paralizar de medo á poboación

Defendamos o presente e o futuro

O sistema de pensións público é viable e sostible. A burguesía está interesada en impulsar fondos de pensións privados para atopar novos nichos de negocio e saqueo ás clases traballadoras. Fondos que en moitos casos teñen significado a ruína de pensionistas por quebra e aí están os exemplos históricos, tanto no Chile (laboratorio gracias á ditadura pinochetista das políticas neoliberais dos Chicago Boys durante décadas) o Reino Unido berce dos ataques contra a sociedade da nefasta Margaret Tatcher.

Fronte á idea de aumento da idade de xubilación contra toda lóxica humana, hai que fortalecer a idea do aumento dos dereitos do tempo de ocio e disfrute. Fronte á idea do que o avellentamento e o descenso dos nacementos da poboación autóctona impiden un sistema viable de pensións públicas, hai que dicir que a solución é a cooperación das e dos traballadores nacidos aquí cos novos sectores das clases traballadoras nacidos noutras terras, acabando coas políticas inmigratorias discriminatorias. E, por suposto, favorecer a libre decisión da maternidade mediante medidas efectivas que permitan a conciliación.

O sistema público de pensións é viable e sostible porque o déficit da Seguridade Social e o esgotamento do Fondo de Reserva das pensión é produto das decisións políticas que levaron -Reforma Laboral mediante- ao descenso dos salarios e, por tanto, á achegas ao sistema, á persistencia do paro, ao aumento do traballo precario e desregulado, ao aumento do número de persoas que traballan como falsas autónomas por imperativo empresarial e tamén ao descenso do número de mozas que se incorporan á cadea produtiva, co que se agrava a cuestión. Ao mesmo tempo se malgastou o diñeiro público e continúa unha política fiscal regresiva, pro ganancias empresariais e anti sociais que impide obter a recadación precisa para satisfacer as necesidades orzamentarias da cidadanía.

As medidas precisas

Os obxectivos mínimos que debemos fixarnos son a derogación das reformas de prensións do 2011 e 2013 e evitar o aumento da idade de xubilación, fixación das pensións mínimas contributivas no salario mínimo -que deberá incrementarse ata os 1.000 euros- e as non contributivas como mínimo ao 75% do mesmo.

O Pacto de Toledo é unha ferramenta obsoleta e unha máquina paralizada para defender o poder adquisitivo das pensións. É preciso impulsar reformas de fondo nas fontes de financiamento para repoñer as arcas saqueadas polas políticas do PP. Hai que acabar coas reducións de exoneracións e bonificacións ás cotas patronais á Seguridade Social. Hai que presupostar pensións no marco xeral da fiscalidade para que todas as fontes contribúan, todos os impostos sirvan para financiar as pensión e non só as cotas. Hai que sacar as pensións non contributivas das arcas da Seguridade Social e que vaian directamente aos Presupostos Xerais do Estado.

Xunto ao anterior é preciso o incremento do salario mínimo por enriba do pactado por CCOO e UXT, aumentar o emprego mediante a redución da xornada laboral a 35 horas semanais, e o crecemento futuro dos salarios e pensións como mínimo ao compás do IPC e tamén multiplicar o investimento e gasto público xeradores de emprego. E adoptar medidas extraordinarias para fomentar o emprego xuvenil. Claro é que elo comportará derogar a Reforma Laboral e impulsar unha negociación colectiva que posibilite a recuperación dos salarios ao nivel anterior da crise e impedir fenda salarial de xénero.

Dende Anticapitalistas Galiza apoiamos o movemento de pensionistas, a unidade de acción sobre obxectivos claros que defendan as demandas do movemento e a extensión do mesmo aos barrios mediante a creación de organismos unitarios de base pluralistas. A nosa perspectiva é crear un amplo movemento social cos sindicatos e máis alá dos sindicatos, mediante o establecemento de amplas alianzas sociais que contribúan á mobilización do conxunto da cidadanía.

Advertisements

O 8M as mulleres paramos o mundo

Estamos inmersas nunha situación preocupante ao redor do mundo. A austeridade asentase, as políticas xenófobas e de excepción xeneralizase e as violencias misóxinas aumentan en tódalas esferas. Neste contexto abriuse un novo ciclo de mobilizacións feministas. A folga en Polonia o Arxentina, o papel das mulleres no Rif ou a women’s march do ano pasado son só algúns exemplos de como as mulleres de todo o mundo están levantando un dique e unha alternativa á depredación capitalista.

 

As políticas de austeridade no Estado Español cronificaron e acentuaron a fenda salarial e o reparto desigual dos traballos en xeral. As mulleres soportamos maiores cargas de traballo no remunerado e mantémonos como asalariadas de segunda categoría asumindo a maioría dos empregos parciais. Ademais, carrexamos pensións moi baixas  que estáncanos na pobreza. Cada vez máis a miúdo coméntanse casos de feminicidios, violacións e outro tipo de violencias contra as mulleres. Mentres, grupos conservadores e neo-machistas con apoios mediáticos e xudiciais tratan de atenuar, invisibilizar ou incluso xustificar estos casos xerando dobres e triplas violencias cara as mulleres agredidas.

 

Por elo, os procesos de auto-organización de mulleres que estamos vivindo son fundamentais para combater esa situación. A construción de base dunha folga é sempre un proceso de empoderamento das oprimidas que constrúa outras relacións sociais baseadas no apoio mutuo, contra as lóxicas individualistas e de competitividade. Pero ademais, permite por de manifesto quen realmente fai funcionar a sociedade fronte a quen só aproveitan do noso(s) traballo(s).

 

Pero a deste 8 de Marzo non é unha folga calquera. As mulleres temos unha presenza masiva en todas aquelas esferas que son sistematicamente invisibilizadas. Esta folga busca amosar ao mundo que esas esferas existen, e que o fan en situacións de precariedade e miseria. A do este 8 de Marzo é unha folga feminista: unha folga para parar os coidados, o consumo, os estudos e o emprego.

 

A folga feminista, sen embargo, nin comeza nin remata o 8 de marzo. Este 8M cristalizará todo o traballo acumulado neste ciclo feminista en xeral e en particular o traballo destes últimos meses por parte do movemento feminista. Queremos que esta folga feminista sexa a primeira de moitas máis no Estado e alimente as folgas internacionais iniciadas o ano pasado. Sabemos que a loita pola emancipación das mulleres e por unha sociedade radicalmente feminista é unha loita de longo alento, por elo profundizar e dar continuidade á construción da folga feminista tras este marzo é algo fundamental.

 

Se somos invisibles producide sen nós, o 8M as mulleres paramos o mundo!